Račí údolí 126, Uhelná
+420 584 440 161
info@raciudoli.cz

Obchodní podmínky Račí údolí s.r.o.

Created with Sketch.

Obchodní podmínky Račí údolí s.r.o.

 

Úvodní ustanovení

 
Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem penzionu Račí údolí. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách www.raciudoli.cz, a také je vyvěšen na nástěnce penzionu.

Provozní a ubytovací řád je ke stažení zde: Ubytovací řad.pdf

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") Račí údolí s.r.o., Uhelná  126, 790 70 Javorník, IČ: 25373340, DIČ: CZ25373340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15811, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Račí údolí s.r.o., ( dále jen “penzion“) a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen "klient").

 

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu pokojů penzionu Račí údolí pro ubytování a jiných služeb penzionu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

 

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a penzionem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany penzionu (automatické potvrzení online rezervace na mail). Penzion se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit penzionu smluvenou cenu.

 

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny penzionu na základě stanoveného ceníku penzionu.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku, který naleznete na www.raciudoli.cz 

Změna služeb a cen uvedených v ceníku je vyhrazena.

Typy slev a zvýhodnění

 • sleva - 10 % pro skupiny nad 30 osob
 • věrnostní sleva - 10 % 
 • mimořádná sleva 5% pro osoby s nízkými příjmy (ve finanční nouzi)
 • Mimořádná nabídka a Last minute - aktuální informace na webových stránkách 

Podmínky poskytnutí slevy

 • slevy nelze sčítat a vzájemně kombinovat
 • sleva je poskytována ze základní vratné ceny pobytu, ve které nejsou zahrnuty další služby navíc (rozšíření o stravu, wellness procedury, prodloužení pobytu apod.) 
 • slevu nelze uplatnit dodatečně 
 • host uvádí typ slevy, na kterou má nárok, a o kterou žádá při objednávce pobytu 
 • slevy se nevztahují na pobyty dětí do 12,99 let 

3.3 Úhradu klientem objednaných služeb provádí klient prostřednictvím platební brány Global Payments Europe online, v okamžiku objednání pobytu (tedy vzniku smluvního vztahu) ve výší 100% předem stanovené ceny.
Další možnost platby je na fakturu se splatností 14 dní. Pokud pobyt objednáváte méně než 14 dní před zahájením pobytu je splatnost upravena tak, aby byl pobyt uhrazen minimálně 1 den před zahájením pobytu.  Fakturu vystavujeme po obdržení vaši objednávky. Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukaze (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu penzion zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

Způsoby platby:

 • online - prostřednictvím platební brány Global Payments Europe 
 • fakturou - platba převodem na účet 
 • platba v hotovosti 
 • platba platební kartou (Visa, Maestro, Euro Card, Master Card, American Express, Diners Club, JCB) 
 • Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli. 
 • Platba dárkovým poukazem

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v penzionu, penzion má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

 

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout penzionu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat penzionu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od penzionu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy penzionu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

 

Článek V. – Základní práva a povinnosti penzionu

5.1 Práva penzionu: Ukončení pobytu ze strany penzionu. Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že: a) dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu,  b) dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu, c) v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení(vandalismus), d) za porušování nočního klidu.

Upozorňujeme, že nevzniká právo na vrácení platby za ubytování

 

5.2 Povinnosti penzionu: a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

 

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen 
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno penzionu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

Storno poplatek je závislý na typu zvolené platby při vytvoření objednávky (rezervace).

 • Vratná platba:  

2 dny před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec - 100 % 

 • Nevratná platba:

            od okamžiku vzniku smluvního vztahu, klient nemá právo na vrácení peněz a zaplatí 100%

            stanovené ceny. 

V případě, že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji.

 

Článek VII. - Využití osobních údajů

Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.pdf 

 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.